Menu Zamknij

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Hotel Atrium w Nowym Tomyślu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Jahn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dorota Jahn „Hotel Atrium” , skrót „Atrium” z siedzibą przy Pl. Chopina 18, 64-300 Nowy Tomyśl, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu, Nip 788-178-92-72, Regon 634295556, e-mail hotel@hotelatriumnt.pl
 2. Inspektor ochrony danych
  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Kategorie i cele przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: Imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane transakcyjne, dane komunikacyjne, dane biometryczne z nagrań systemu monitoringu.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:a) świadczenia usługi hotelowej, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań prowadzących do zawarcia umowy na wykonanie takiej usługi ( art.6 Ust 1 pkt b)
  b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy przez Administratora w czasie jej trwania lub po jej rozwiązaniu ( art6. Ust1 pkt f). c)
  c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia (art. 6. Ust1 pkt. f)
  d) statystycznych i raportowania wewnętrznego (art.6 ust. 1. pkt. f)
 4. Informacja o odbiorcach danych
  Dostęp do Pani/ Pana danych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Hotel Atrium pracownicy (tylko w zakresie niezbędnym, umożliwiającym realizację usług świadczonych przez hotel).

  Dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  a) Podmiotom, którym Hotel Atrium powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, biura rachunkowe.
  b) Bankom i instytucjom finansowym, które mogą otrzymać Państwa dane w celu realizacji transakcji kart płatniczych i przelewów.
  c) Podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności oraz prowadzenia zastępstwa procesowego.
  d) Innym podmiotom, wobec których udzielili Państwo zgodny na przetwarzanie danych osobowych
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych
  a) Dane pozyskane w celu zawarcia oraz realizacji umowy będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
  b) Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat
  c) Dane przetwarzane w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f. (do czasu wypełnienia umów lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu).
  d) Dane biometryczne przechowywane są przez okres 30 dni.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo do otrzymywania do administratora Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się od odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesyłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgodna, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie ma nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Prawo do wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania kopii swoich danych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres hotel@hotelatriumnt.pl.
 9. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymogiem zawarcia i realizacji umowy o wykonanie usługi hotelarskiej. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o wykonanie usługi hotelarskiej.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
  Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.