Menu Zamknij

Regulamin Atrium

Regulamin hotelu Atrium

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój do godziny 18.00 naliczona zostanie opłata za pół doby.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 6. Osoby nie zameldowane, mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00- 22.00.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy,
 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi reakcję.
 9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 10. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej decyzji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 15. W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie nałożeniem kary (500 zł).
 16. W hotelu zwierzęta nie są akceptowane.

Przetwarzanie danych osobowych

Życzymy miłego pobytu!